ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД
Адрес на регистрация
и склад:
1271-София
кв."Илиянци"
ул."Складова база" 1
Търговски офис:
1113-София
ул."Фр.Жoлио Кюри" 20
офис 717

ТЕХНИЧЕСКИ ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ
ПРОФИЛ
ПРОДУКТИ
КОНТАКТИ
7697-37-2 Азотна киселина техн.
67-64-1 Ацетон техн.
67-64-1 Ацетон чист
7722-84-1 Водороден прекис техн. (перхидрол)
67-63-0 Изопропанол техн. (изопропилов алкохол)
7722-64-7 Калиев перманганат техн.
8050-09-7 Колофон техн. (балсамов)
67-56-1 Метанол техн. (метилов алкохол)
75-09-2 Метилен хлорид техн. (дихлорметан)
7775-09-9 Натриев хлорат техн.
127-18-4 Перхлоретилен техн. (тетрахлоретилен)
9002-86-2 Поливинилхлорид техн.
9002-88-4 Полиетилен високо налягане
9002-88-4 Полиетилен ниско налягане
9003-53-6 Полистирол техн.
1310-73-2 Сода каустик техн. на люспи (натриева основа)
7704-34-9 Сяра на прах техн.
7664-93-9 Сярна киселина техн. (акумулаторна)
79-01-6 Трихлоретилен техн.
7803-57-8 Хидразин хидрат техн.
Други химикали ...
ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД е утвърден лидер в продажбите на ацетон, калиев перманганат, метанол, метилен хлорид, натриева основа, перхлоретилен, трихлоретилен и други промишлени химически продукти.
Доставката на всеки химикал се съпровожда с етикет за партидата, сертификат за качество, сертификат за анализ и информационен лист за безопасност (MSDS) на български език.
ТЕХНИЧЕСКИ ХИМИКАЛИ И РЕАКТИВИ
© 2006-2017, ХИМСНАБ ТРЕЙД ООД